Infrarød termografi

Infrarød termografi er et av de mest effektive ikke-destruktive undersøkelser på markedet. Termografiske undersøkelser oppdager områder med unormal temperatur, diagnostiserer problemområder og bestemmer alvorlighetsgraden på feil i elektriske systemer og mekanisk utstyr.

NÅR BENYTTES ELEKTROTERMOGRAFI?
Metoden benyttes i stor grad til å avdekke varmgang i elektriske anlegg eller føringer. Ved å termografere tavler og sikringsskap, kan man finne overbelastede kurser eller dårlige koblinger for å forebygge og unngå kortslutninger eller brannutvikling. Elektrotermografi er en berøringsfri metode og må utføres i en normal driftssituasjon. Det er altså ikke nødvendig med driftsavbrudd. 

HVORFOR ER TERMOGRAFISKE UNDERSØKNINGER VIKTIG?
Elektriske problemer som ikke blir identifisert og reparert på et tidlig tidspunkt, kan føre til utilsiktet driftsstans, noe som kan føre til tap av eiendom, tapt produksjon, økte driftskostnader, misfornøyde kunder og tapt fortjeneste. Infrarød termografisk inspeksjon er en av de mest forebyggende tiltak en virksomhet kan iverksette.

IR-TEKNIKK HJELPER DEG MED Å OPPNÅ KOSTNADSBESPARELSER VED Å IDENTIFISERE POTENSIELLE FEIL.
Internkontroll basert på termografi, kan gi besparelser langt utover det beløpet som kreves for utvikling og implementering. IR-teknikk bruker den beste teknologien for å gi deg gode rapporter, alvorlighets- og påvirkningsvurderinger, termografisk bildeanalyse og øyeblikkelig levering av funn.
Våre omfattende rapporter finner ikke bare problemer med riktig presisjon, men anbefaler også kostnadseffektive løsninger.

FUNN OG KONSEKVENSVURDERINGER
Rapportene inkluderer et sammendrag av funn, inventarliste, trending og analyse av virkninger på virksomheten, alt tilgjengelig gjennom digitale rapporter. Rapporten vil kunne inngå i bedriftens internkontroll.

TERMOGRAFISK BILDEANALYSE
Termografisk bildeanalyse brukes til å diagnostisere problemområder og bestemme deres innvirkning og alvorlighetsgrad. Det gjør oss også i stand til å finne unormale temperaturer, avvik og mangler.

UMIDDELBAR LEVERING AV FUNN
IR-teknikk gir umiddelbart beskjed om funn som ansees å være kritiske for driften.